NL UK
Iris ensata 'Electric Ray'

Iris ensata 'Electric Ray'

prix: 7 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris ensata 'Gracieuse'

Iris ensata 'Gracieuse'

prix: 7 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris ensata 'Japanese Pinwheel'

Iris ensata 'Japanese Pinwheel'

prix: 7 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris ensata 'Variegata'

Iris ensata 'Variegata'

prix: 7 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Amethyst Flame'

Iris germanica 'Amethyst Flame'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Attention Please'

Iris germanica 'Attention Please'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Autumn Encore'

Iris germanica 'Autumn Encore'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Black Dragon'

Iris germanica 'Black Dragon'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Bold Print'

Iris germanica 'Bold Print'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Edith Woolfort'

Iris germanica 'Edith Woolfort'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'English Cottage'

Iris germanica 'English Cottage'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Gypsy Jewel'

Iris germanica 'Gypsy Jewel'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Howard Weed'

Iris germanica 'Howard Weed'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Immortality'

Iris germanica 'Immortality'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Indian Chief'

Iris germanica 'Indian Chief'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Lunar Fire'

Iris germanica 'Lunar Fire'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Morning Show'

Iris germanica 'Morning Show'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Natchez Trace'

Iris germanica 'Natchez Trace'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Nibelungen'

Iris germanica 'Nibelungen'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Night Owl'

Iris germanica 'Night Owl'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Ola Kala'

Iris germanica 'Ola Kala'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Orchid Tapestry'

Iris germanica 'Orchid Tapestry'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Rare Edition'

Iris germanica 'Rare Edition'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Senlac'

Iris germanica 'Senlac'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Siva Siva'

Iris germanica 'Siva Siva'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Skyfire'

Iris germanica 'Skyfire'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Stepping Out'

Iris germanica 'Stepping Out'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris germanica 'Sultan's Palace'

Iris germanica 'Sultan's Palace'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris pallida 'Variegata'

Iris pallida 'Variegata'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris pumila 'Greenspot'

Iris pumila 'Greenspot'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris pumila 'Little Shadow'

Iris pumila 'Little Shadow'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris pumila 'Pastel Charm'

Iris pumila 'Pastel Charm'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris pumila 'Petit Polka'

Iris pumila 'Petit Polka'

prix: 5 EUR

pièces

taille:

hauteur:

Iris siberica 'Pink Parfait'

Iris siberica 'Pink Parfait'

prix: 5 EUR

pièces

taille: 16 cm

hauteur: 70 cm