NL UK
Paeonia suffruticosa 'Guan Shi Mo Yu'

Paeonia suffruticosa 'Guan Shi Mo Yu'

prix: 19 EUR

pièces

couleur de floraison:

floraison: 5 - 5

hauteur: 100 - 100